Szukaj na tym blogu

sobota, 27 lipca 2013

"Kto się nie narodzi z wody i Ducha..."

„Jezus odpowiedział: ‘Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego’”. (J 3, 5 BT)

 *****
Poniżej fragment protestanckiego komentarza interpretującego Nowy Testament w świetle Starego oraz na tle innych pism żydowskich z czasów powstawania Nowego Testamentu:

3:5. O nawracających się na judaizm, którzy byli podawani ablucji (when they were baptized) dla usunięcia pogańskiej nieczystości, mówiło się, że stają się “jak nowo narodzone dzieci”. W ten sposób [słowa Pana:] „narodzić się z wody” są dla Nikodema wyjaśnieniem, że „narodzić się z góry” oznacza nawrócenie, nie zaś ponowne fizyczne narodziny.
Greckie sformułowanie w 3, 5 można oddać słowami: „z wody i Ducha” albo „z wody, to jest, z Ducha”. Ezechiel 36, 24-27 stosuje wodę symbolicznie dla [opisu] oczyszczenia przez Ducha (por. zwłaszcza zwoje z Qumran), tak Jezus może tu mieć na myśli „nawróconych przez Ducha” (por. 7, 37-39) – duchowy chrzest prozelitów. Podczas gdy żydowscy nauczyciele mówili generalnie o konwertytach na judaizm: „nowo narodzeni” tylko w tym sensie, że zostawali oni prawnie odcięci od starych relacji, skutkiem faktycznego narodzenia z Ducha jest nowe serce (Ez 36, 26). (Keener, C. S. (1993). The IVP Bible background commentary: New Testament (Jn 3:5). Downers Grove, IL: InterVarsity Press.)
 ________
3:5. Converts to Judaism were said to become “as newborn children” when they were baptized to remove Gentile impurity. “Born of water” thus clarifies for Nicodemus that “born from above” means conversion, not a second physical birth.
The Greek wording of 3:5 can mean either “water and the Spirit” or “water, that is, the Spirit.” Ezekiel 36:24–27 used water symbolically for the cleansing of the Spirit (cf. especially the Dead Sea Scrolls), so here Jesus could mean “converted by the Spirit” (cf. 7:37–39)—a spiritual proselyte baptism. Whereas Jewish teachers generally spoke of converts to Judaism as “newborn” only in the sense that they were legally severed from old relationships, an actual rebirth by the Spirit would produce a new heart (Ezek 36:26). (Keener, C. S. (1993). The IVP Bible background commentary: New Testament (Jn 3:5). Downers Grove, IL: InterVarsity Press.)”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz