Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 29 lipca 2013

Jezus - BOGIEM YHWHBiblia nie zawiera definicji Boga. Biblia mówi o Bogu, że jest Bogiem, w sposób opisowy. I tak: Bóg jest Tym, który stwarza, ożywia, ma władzę nad żywiołami, istniał wcześniej niż góry, jest początkiem i końcem... itd. Poniżej przytaczam zestawienie cytatów ze Starego Testamentu mówiące o Bogu czczonego jako YHWH (יהוה) i z Nowego – o Jezusie. Z tego zestawienia wynika, że sam Jezus uważał się za Boga, bo stosował do siebie cytaty, który w ST jednoznacznie odnosiły się do Boga i nikogo innego; podobnie też autorzy Nowego Testamentu widzieli w Jezusie Boga.
***
Odwieczny:
„Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem” (Ps 90, 2 BT).
Hebrajski: „Zanim góry narodziły się (…), Ty [jesteś] Bogiem”.
Grecki LXX: „Zanim góry narodziły się (…), TY JESTEŚ”.

„Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM»” (J 8, 58 BT).

Jezus „naszym Bogiem”:
„Głos się rozlega: «Drogę dla Pana (
יְהוָ֑ה- YHWH) przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!” (Iz 40, 3 BT).

„Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!” (Mt 3, 3 BT).

Bóg i Jezus Oblubieńcem (Izraela i Kościoła):

„Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - Pan Zastępów; Odkupicielem twoim - Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę” (Iz 54, 5-7 BT; por. Jr 2, 2; 2, 33; Jr 3).

„I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: «Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka»” (Ap 21, 9 BT; por. J 3, 2).

Święty:

„Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować” (Iz 8, 13 BT).

„Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3, 15 BT).

Ożywia:
„Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia” (Pwt 32, 39 BT).

„Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce” (J 5, 21 BT).

Ma władzę nad żywiołami – chodzi po wodzie:
„On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach” (Hi 9, 8 BT).

„Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć”(Mk 6, 49 BT).

Pierwszy i Ostatni:
„Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga” (Iz 44, 6 BT; por. 48, 12).

„Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył” (Ap 2, 8 BT; por. Ap 22, 12-13).

Alfa i Omega:
„Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący” (Ap 1, 8 BT).

„Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Ap 22, 12-13 BT; por. Ap 21:6).

Miłość do Boga i miłość do Jezusa:
„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 4-5 BT).

„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 37 BT).
„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem” (Łk 14, 26 BT).

(Znakomity komentarz do powyższych słów z Ewangelii podaje J. Neusner w książce "Rabbi rozmawia z Jezusem".)

Zginanie kolan:
„Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: ‘Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc’”  (Iz 45, 23 BT).

„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 9-11 BT).

Jezus stosuje do siebie słowa mówiące o chwale należnej i oddawanej Bogu:
„O Panie (
יְהוָ֑ה), nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałęna przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga” (Ps 8, 2-3 BT).

„Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie - widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: «Hosanna Synowi Dawida» - oburzyli się i rzekli do Niego: «Słyszysz, co one mówią?» A Jezus im odpowiedział: «Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?» (Mt 21, 15-16 BT).

Odbierana cześć:
„Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał” (J 5, 22-23 BT).

„I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon” (Ap 5, 11-14 BT).
***
Bóg dając przykazanie mówi: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” (Wj 20, 3), a przez proroka Izajasza, że swojej chwały nie odda nikomu (Iz 42, 8; 48, 11). A przecież Pismo św. zawiera słowa Pana Jezusa, które mówią o tym, że należy Mu oddawać cześć tak, jak Ojcu (J 5, 22-23) oraz wizję Apokalipsy ukazującą Go (Baranka) odbierającego cześć na równi z Ojcem.

                                               ***
PS. Żydzi z czci dla świętego imienia Boga nie wymawiali go. Jedni z nich posługiwali się wyrażeniem „HaSzem” (z hebrajskiego dosłownie „imię”); inni zaś wymawiali w tym miejscu „Adonaj” (= Pan). W Biblii Tysiąclecia imię to jest oddawane zazwyczaj słowem Pan.

16 komentarzy:

 1. Nie jest prawdą,ż Jezus to Bóg JHWH,
  tak jak piszesz.Bóg to Bóg Ojciec wszystkich a Jezus to Pan wszystkich.
  Jest jeden Bóg i jeden Pan.
  Biblia wyraźnie o tym mówi.
  Oto wersety.
  "Posłał swe słowo synom Izraela,zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa.On to jest PANEM WSZYSTKICH" Dz.ap.10:36
  Dla nas istnieje tylko JEDEN BÓG OJCIEC od którego wszystko pochodzi dla którego my istniejemy oraz JEDEN PAN,Jezus Chrystus,przez którego wszystko się stało i dzięki któremu my także jesteśmy" 1 Kor.8:6
  "JEDEN jest PAN,jedna wiara,jeden chrzest.JEDEN jest BÓG I OJCIEC wszystkich,który jest ponad wszystkim przez wszystkich i we wszystkich. Ef.4:5-6
  A więc Biblia jasno mówi,że jest jeden Bóg i jest jeden Pan.
  Bogiem jest Bóg Ojciec a Panem Jezus Chrystus.
  To dwie inne osoby i jedna nie jest drugą
  Bóg jest Bogiem a Jezus Chrystus jest Jego Synem.
  Ten kto tak wierzy i tak wyznaje narodził się z Boga.Kto wyznaje,że Jezus jest Chrystusem Synem Bożym a nie,że Jezus jest Bogiem JHWH.
  "Kto tedy wyznaje,że Jezus jest SYNEM BOZYM,to Bóg trwa w nim a on w Bogu" 1 Jana 4:15
  Każdy kto wierzy,że Jezus jest Chrystusem z Boga się narodził,a nie ten kto wierzy,że Jezus to Bóg JHWH. 1Jana 5:1
  Każdy,któ wierzy,że Jezus jest Mesjaszem Synem Bożym,nie Bogiem JHWH ma życie wieczne. Ew.Jana 20:31.
  Jezus Syn Boga wszystko otrzymał od swojego Ojca Boga.Otrzymał prawo sądu (jana 5:22)i 5:27, otrzymał od Ojca mieć życie w sobie samym, (jana 5:26}otrzymał od Boga Ojca chwałę (J.17:22).
  Bóg udzielił Synowi władzy nad każdym człowiekiem i może On-Syn dać życie wieczne tym,których dał Mu Bóg. J.17:1-2.
  Jednym słowem wszelką władzę i moc otrzymał Jezus Syn Boga od swego Ojca,o czym sam Jezus Chrystus mówi wielokrotnie.
  "Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:<<DANA Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Mat.28:18
  To wszystko zostało Mu dane,darowane,przekazane przez Boga Ojca i tym Jezus dysponuje nie dlatego, ze jest sam Bogiem Ojcem,lecz dlatego,że to wszystko od Boga Ojca otrzymał.

  OdpowiedzUsuń
 2. Komu Jan Chrzciciel przygotowywał drogę? Bogu Ojcu czy Jezusowi?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę sobie wpisać hasło "Szaragma" i czytać.Polecam

   Usuń
 3. Do Anonimowy:
  Jeśli chodzi o "szaragmę" to:
  1. Greckie słowo "χάραγμα" czyta się "charagma", nie zaś "szaragma".

  2. Zaraz w następnym po cytowanym przez niego wierszu, jest napisane: "i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia (χάραγμα) - imienia Bestii lub liczby jej imienia". (Ap 13,17 BTP). Ten wiersz pokazuje, że interpretacja autora linkowanego przez Ciebie tekstu jest fałszywa. Jeśli owym znakiem (χάραγμα) jest znak krzyża św. czyniony na czole, piersi i ramionach, to czy znasz taki kraj, gdzie nie można kupić lub sprzedać, jeśli wcześniej nie uczynisz znaku krzyża św.?

  3. Skąd autor "Szaragmy" wie, co było w kodeksach, które się nie przechowały do dnia dzisiejszego? Jeśli chrześcijanie nie używają imienia YHWH, bo cesarz zniszczył kodeksy, które zawierały to imię, to dlaczego także żydzi nie używają (nie wypowiadają i nie piszą) imienia YHWH do dnia dzisiejszego? Ze strachu przed cesarzem?

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie codzi mi o to jak co sie wymawia,myślę że autorowi tej strony teżnie o to chodzi.Chodzi o wiarę i życie,bo od wiary i poznania Boga i Syna Bożego zależy życie.
  Sedno wywodów stanowi prawda,że jest jeden Bóg ojciec i jeden Pan,Jezus Chrystus i Jezus nie jest Bogiem JHWH tylko Synem Bogaoraz Synem człowieczym.
  Wszystko otrzymał od Ojca,nawet władzę wykonywania sądu otrzymał od Ojca gdyż jest Synem Człowieczym. (Jana.5:27)
  Nie namawiam Cie abys opierał swoją wiarę na wywodach autora strony zattytulowanej Szaragma, ani też na wywodach Augustyna czy innego z ludzi.Namawiam Cię abyś swoja wiarę oparł na tym co mówi do nas sam Bóg,na Jego nieomylnym słowie.
  A słowo Boże mówi do nas,że jest jeden Bóg i Ojciec wszystkich i jeden Pan wszystkich,Jezus Chrystus.
  Czy to takie trudne zrozumieć proste zdanie z 1 Kor.8:6,Efezjan 4:5-6,Galatów 3:20.
  Czy to trudne zrozumiec wersety,którymi rozpoczynają się praktycznie wszystkie listy do wierzących mianowicie: np. z Ef.1:3
  "Niech będzie błogosławiony BOG I OJCIEC Pana naszego Jezusa Chrystusa"
  Jak może Jezus być Bogiem JHWH skoro ten Bóg nazywany jest Bogiem i Ojcem Jezusa?
  To dla mnie niepojęte.
  Życzę szczerze i z całego serca otwarcia oczu i uszu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, oczywiście, że nie jest najważniejsze, jak się wymawia to greckie słowo. Gorszą rzeczą jest jego bzdurna interpretacja znaczenia tego słowa. Autor tego wpisu nie ma pojęcia na temat rzeczy, o których pisze. A jeśli jest on autorytetem dla Ciebie...

   W moim komentarz pokazałem parę rzeczy, ale to nie wszystko. Innym rażącym przekłamaniem jest jego twierdzenie, że Kościół apostolski nie wyznawał wiary w Trójcę Świętą. Niech wystarczy stwierdzenie, że sam termin "Trójca Święta" pojawił się w 180 r., a więc na długo przed Ariuszem.

   Anonimowy: "Jak może Jezus być Bogiem JHWH skoro ten Bóg nazywany jest Bogiem i Ojcem Jezusa?
   To dla mnie niepojęte."

   Tak, wiem, że dla Ciebie to niepojęte, ale ten wpis pokazuje, że tak jest. Twoje milczenie na pytanie, które zadałem Ci powyżej, jest bardzo wymowne.

   "Życzę szczerze i z całego serca otwarcia oczu i uszu."

   Wzajemnie.

   Usuń
 5. Nie ważne kiedy pojawił się termin trójcy,nie ważne co mówił Ariusz, Augustyn,święty turecki czy każdy inny.Kazdy może sobie mówić co chce,ale to co ktoś mówi,może uwiarygodnić tylko Słowo Boże Biblia.
  Ważne jest,że termin trójcy nie pojawił się w Biblii,tam go nie ma.
  I tylko to jest ważne.
  Biblia mówi,że Bóg jest jeden a nie jeden w trójcy.
  Trzeba wierzyć Bogu a nie ludziom.

  OdpowiedzUsuń
 6. 1. Jest napisane w Biblii, że nie wszystko zostało w niej zapisane. Dlatego oczekiwanie, że wszystko zostało zapisane w Biblii, jest niebiblijne.

  2. Nie wszystko w Biblii zostało napisane w sposób wyraźny. Także Pan posługiwał się sylogizmem czyli logicznym rozumowaniem, i z prawdy o tym, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba wywiódł prawdę o zmartwychwstaniu umarłych (zob. Mt 22,31-32).

  OdpowiedzUsuń
 7. To co nam jest potrzebne do wiadomości i do zbawienia wszystko zostało napisane jasno i wyraźnie,szczególnie w co mamy wierzyć.
  Zmartwychwstanie umarłych to główny temat,o którym głosili pierwsi uczniowie.Opisano to w całych dziejach apostolskich oraz wszystkich listach.Takie było zadanie uczniow,głosić zmartwychwstanie Jezusa,gdyż
  wiara w zmartwychwstanie Jezusa,w to,że Bóg Go wskrzesił z martwych jest podana jako jeden z dwóch warunków zbawienia.

  "A to jest słowo WIARY,którą głosimy.Jeżeli więc ustami wyznasz,że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz,że Bóg Go wskrzesił z martwych-osiągniesz zbawienie" Rz.10:9

  Nie można zastanawiać się nad tym czego nie napisano w Biblii no bo niby jak można się zastanawiać nad tym czego nie ma?
  Napisano tam to co jest nam potrzebne.I wystarczy to uznać i w to wierzyć.
  Ten werset na który się powołujesz,mianowicie Jana 20:30,mówi o tym,że Jezus uczynił jeszcze wiele innych znaków,których w Biblii nie zapisano,ale następny mówi,że te,które zapisano,zapisano po to,abyśmy wierzyli,że Jezus jest Mesjaszem(Chrystusem),Synem Bożym.
  W to mamy wierzyć i wtedy wierząc w to, mamy życie wieczne

  A gdzie zapisano,że mamy wierzyć w trójce?że mamy wierzyć,że Jezus to Bóg JHWH?
  Gdzie zapisano,że Jezus to Bóg a nie Syn Boży? że Jezus jest równy Bogu Ojcu?
  Gdzie zapisano,że od tego zależy nasze zbawienie?
  O innych prawdach wiary już nie wspomne.

  "Te zaś zapisano,abyście wierzyli,że Jezus jest Mesjaszem,Synem Bożym i abyście WIERZĄC ,mieli życie wieczne w imię Jego" Jana.2031


  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na Twoje pytania postaram się odpowiedzieć osobnym wpisem. Ale chciałem zwrócić Ci uwagę na pewną rzecz. Widzisz, Anonimowa, w dyskusji obie strony powinny mieć takie same prawe. Zgadzasz się ze mną? Jeśli tak, to zwróć uwagę, że zadajesz dużo pytań (tak się składa, że odpowiedź przynajmniej na niektóre jest już zawarta w powyższym wpisie), ale jak na razie nie odpowiedziałaś na pytania, które Tobie zadałem. Dlaczego?

   Myślę, że gdybyś zechciała odpowiedzieć na to pytanie w pierwszym moim komentarzu, to znalazłabyś odpowiedź na niektóre Twoje pytania.
   Pozdrawiam

   Usuń
  2. Tu jest moje wytłumaczenie się z wiary w Jezusa Chrystusa - "Boga prawdziwego z Boga prawdziwego":
   http://niebieski519.blogspot.de/2013/08/dlaczego-wierze-ze-jezus-chrystus-jest.html

   Usuń
  3. Zanim przejdę do polemiki z ANONIMOWY, chciałbym zwrócić uwagę na pewne fakty:
   1) Należy odróżnić "brak terminu" od " braku opisu rzeczywistości" w Biblii.
   Tak jest w wielu wypadkach, że pewna rzeczywistość jest w Biblii opisana, ale nie jest w niej nazwana terminem technicznym, jakim ją opisujemy.
   Przykładem jest np. słowo "Sakrament" - oczywiście nie istnieje w Biblii. Ale jeśli wiemy że "sakrament to widzialny znak Łaski niewidzialnej" to już całkiem łatwo znajdziemy wiele opisów takich znaków.

   Podobnie nie znajdziemy słowa "Absolut" - a jednak Bóg jest Absolutem. Po prostu TERMINY opisu są znacznie późniejsze.

   I dokładnie tak jest z terminem Trójca - nie jest on wymieniany w Biblii, ale w wielu miejscach jest wspomniany i opisany.

   2) Druga uwaga jest taka: jedynie protestanci zmuszeniu są do poznawania Rzeczywistości Bożej "jedynie" na podstawie Pisma. Kościół, który spisał Pismo, korzysta nie tylko z Niego, ale z całości Objawienia Słowa na podstawie którego Biblię spisano. W dodatku jest to biblijne, bo właśnie Biblia mówi że Słowo Boże to nie tylko.... Biblia.
   Oczywiście, w przypadku tematu Trójcy nie ma to znaczenia (bo Trójca także w Biblii jest opisana) ale zaznaczam to, by ustawić dyskusję we właściwych ramach.
   To tyle tytułem wstępu.

   Usuń
  4. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na parę faktów na temat
   "CZY JEZUS JEST JAHWE"
   Nie wszystko naraz, bo jest tego sporo.
   Dziś skupię się o tym, co sam Jezus na ten temat mówił - i w jakich okolicznościach(o czym o. Placyd już wspominał - ja tylko trochę rozwinę):

   Zaskakujące (dla wielu) jest to, że JEZUS SAM OKREŚLA SIE IMIENIEM JAHWE.
   Oczywiście nie chodzi o sytuacje, gdy Jezus używał wyrażeni a „ja jestem” w jego „zwykłym” sensie. Wyrażenie „ja jestem” jest częste w mowie potocznej, wielokrotnie potocznie używał go sam Jezus (np. Mt 20,15 „Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?" albo Łk 34,29 „Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.”) oraz inne postacie z Ewangelii (np. anioł Gabriel Łk 1,19 „Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel”). Absurdem byłoby kojarzenie ich za każdym razem z imieniem Jahwe. Jest to zasadne tylko w kilku wypadkach, gdy konstrukcja gramatyczna i okoliczności wypowiedzi (a zwłaszcza reakcja słuchaczy) na to wskazują. Tu zamierzam omówić właśnie kilka takich przypadków:

   1. Ewangelia wg św.Jana, rozdział 8
   =============================
   Kiedy Żydzi pytają Jezusa „Kimże ty siebie czynisz?”/J 8,53b/ Jezus powołuje się na to, że jest synem Boga Ojca. Swą wypowiedź na ten temat kończy słowami „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM.”/J 8,58b/
   Zdanie to jest przedziwne, bowiem łamie reguły gramatyki – gdyby miało to być proste oświadczenie, że Jezus żył wcześniej niż Abraham, w miejscu tym musiałoby się pojawić stwierdzenie „Zanim Abraham stał się, JA BYŁEM”. Jezus jednak nawiązuje tu do starotestamentalnego imienia Boga „Jahwe” (czyli właśnie „JA JESTEM”), podkreślającego istnienie jako element natury Boga.
   Słuchający Go Żydzi nie mają zresztą wątpliwości co do znaczenia tej konstrukcji słownej, będącej dla nich bluźnierstwem; świadczy o tym ich reakcja: „Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego.”/J 8,59/ (była to kara za bluźnierstwo wobec imienia bożego – patrz Kpł 24,16, patrz też 24,11-14 oraz Kpł 24,23)
   Co ciekawe, wcześniej, podczas tej samej wymiany zdań, Jezus jeszcze dwukrotnie używa podobnego zwrotu:
   "Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach waszych."/J 8,24/
   Zdanie, jeśli przyjąć potoczne znaczenie słów „ja jestem” nie ma sensu; Jezus musiałby sądzić iż Żydzi nie wierzą w Jego istnienie. Wygląda na to, że mowa nie tyle o istnieniu Jezusa, co o jego statusie. Takie rozumienie potwierdza kolejne zdanie:
   "Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył."/J 8,28/

   2.Mowa Jezusa przed Ostatnią Wieczerzą J 13,19
   =======================================
   „Dziwna” konstrukcja gramatyczna ze słowami „Ja Jestem” powtórzy się w wypowiedzi Jezusa do uczniów po umyciu nóg przed Paschą „Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM."/J 13,19/
   Co mógłby mieć na myśli? Czyżby przypuszczał że uczniowie wątpią w Jego istnienie?

   Trzecią, najciekawszą wypowiedź Jezusa na ten temat omówię w następnym poście

   Usuń
  5. 3.Pojmanie Jezusa w Getsemani J 18,1-6
   ==============================
   "To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: «Kogo szukacie?» Odpowiedzieli Mu: «Jezusa z Nazaretu». Rzekł do nich Jezus: «Ja jestem». Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: «Ja jestem», cofnęli się i upadli na ziemię.” /J 18,1-6/
   Zagadka - przyszli Go pojmać. Cała kohorta oraz dodatkowo strażnicy „z latarniami, pochodniami i bronią”. Naprzeciw nim wychodzi Jezus, Gdy mówi „Ja jestem” cała ta gromada uzbrojonych ludzi cofa się i pada na ziemię. To nie była reakcja na widok samego Jezusa (wiedzieli po kogo idą, trudno by szli z założeniem oddania Mu pokłonu), ale na krótkie dwa słowa „Ja jestem”. Świadczy o tym zresztą wyraźnie słowo „skoro” w wierszu 6 „Skoro więc rzekł do nich: «Ja jestem», cofnęli się i upadli na ziemię.” Mimo że ludzie przybyli by aresztować Jezusa i w niego nie wierzyli, upadli na ziemię przed imieniem Boga którym się przedstawił.

   Powyższe wyjasnia, dlaczego Nowy Testament każe wierzyć w Imię Jezusa:
   „Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”/J 3,18/
   Co więcej, gdyby Jezus nie miał prawa do imienia Jahwe, bluźnierstwem byłyby słowa o Nim z Dziejów Apostolskich „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni."/Dz 4,12/
   Niemożliwym byłoby też stwierdzenie z Listu do Filipian 2,9 że imię Jezusa jest „ponad wszelkie imię”.

   Usuń
 8. W sumie wystarczy zastosowac tutaj argumentację jaką sam się posłużyłeś Placydzie we wpisie "Dlaczego katolicy tytułują papieża Ojcem świętym"... ;-)

  OdpowiedzUsuń